DrivkraftAktuelt

Tips om tipsing

Driks, drikkepenger eller tips er fordeler vunnet ved arbeid for mottakeren av pengene. Dette er en skattepliktig inntekt for mottakeren. Inntil nylig har det vært den ansattes eget ansvar å oppgi tipsinntektene til beskatning.

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2018. De største endringene foreslås på personbeskatningsområdet.

Har du lastet ned vår interaktive skatte-og avgiftsguide?

Er du revisor, regnskapsfører, aksjonær eller selvstendig næringsdrivende?

Har du husket å levere aksjonærregisteroppgaven?

Du risikerer tvangsmulkt på inntil kroner 56 500! Fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven er rett rundt hjørnet. Ved for sen levering risikerer du tvangsmulkt!

Avgiftsmessig tapsføring av fordring

En uoppgjort fordring kan på visse vilkår tapsføres avgiftsmessig. Avgiftssystemet legger opp til at selger beregner og innbetaler avgift til staten som man igjen får dekket av kjøper. Plikten for selger til å innbetale avgiften gjelder selv om kjøper ikke gjør opp fordringen.

Regnskapsnyheter oktober 2017

Vi har gleden av å presentere siste utgave av vårt nyhetsbrev, Regnskapsnyheter oktober 2017.
Formålet med dette nyhetsbrevet er å orientere om aktuelle regnskapsspørsmål og utviklingstrekk innenfor IFRS og god regnskapsskikk. Nyhetsbrevet retter seg mot produsenter og brukere av regnskap og andre med interesse for finansiell rapportering.

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018 torsdag 12. oktober 2017. Statsbudsjettet legger opp til nye skattelettelser på til sammen tre milliarder kroner. Vi går gjennom de viktigste endringene for skatt og avgift.

Husk å flytte aksjene dine i tide

Eier du børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, aksjefond eller børshandlede fond? Da bør du flytte dem til en aksjesparekonto i løpet av 2017 for å unngå løpende beskatning på gevinst.

Skattefradrag for individuell pensjonssparing

Fra 1. november i år får vi nye regler om skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Skattesatsen for fradrag og utbetalinger vil være den samme, noe som vil gjøre den nye ordningen langt mer attraktiv enn dagens IPS-ordning.

Merverdiavgiftsfradrag ved opparbeidelse av offentlig infrastruktur?

En stor del av den offentlige infrastrukturen blir opparbeidet av private utbyggere. Kommunen stiller gjerne som forutsetning i utbyggingsavtaler at utbygger skal bekoste opparbeidelse av infrastruktur som vann og avløp, veier, parker osv, som ved ferdigstillelse skal overføres vederlagsfritt til kommunen.