Selskapsbeskatning (BTS)

EY bistår bedrifter med rådgivning innenfor norsk selskaps- og konsernbeskatning, herunder også i forbindelse med valg av selskapsstruktur og foretaksform. Rådgivningen omfatter blant annet bistand i forbindelse med oppkjøp og reorganisering, fusjoner, fisjoner og konserninterne overføringer. Videre tilbyr vi bistand til bedriftseiere med håndtering av ulike skattespørsmål, herunder organisering av virksomhet, skatteoptimalisering av utdelinger og investeringer samt bistand med gjennomføring av generasjonsskifte.