Internkontroll i finansiell rapportering

Internkontroll er en prosess for å sikre måloppnåelse på en effektiv og god måte, pålitelig finansiell rapportering og etterlevelse av lover og regler.

Utarbeidelse av relevant og pålitelig finansiell informasjon er veldig viktig for foretakene. Mange virksomheter opplever imidlertid at dagens krav til finansiell rapportering blir stadig er mer kompleks og krevende. Dette begrunnes med stadige endringer i regnskapsregler, mer komplekse regnskapsregler, og økte krav til rapportering og opplysningsplikt. Samtidig øker kravene til intern kontroll, og raskere og bedre rapportering. Målsettingen om en velfungerende, effektiv og verdiskapende prosess for finansiell rapportering oppleves derfor ofte krevende, samtidig som mange selskaper har satt nettopp dette på dagsorden. Dette gjelder spesielt ved spesielle hendelser eller transaksjoner som fusjoner, oppkjøp, fisjoner eller reorganiseringer, eller ved børsnoteringer. Slike spesielle hendelser krever at de underliggende regnskapsprosesser og internkontroll er velfungerende, og at kompetanse og kapasitet er tilstrekkelig.

I kjølevannet av økonomisk uro og en rekke selskapsskandaler, krever omgivelsene herunder myndighetene, eiere og långivere åpenhet og transparens, og at endringer i regnskapene reflekterer virkeligheten.

Tidsriktig, pålitelig rapportering og god internkontroll inngir tillit og er viktige forutsetninger for virksomheters evne til å ta riktige beslutninger. Mange virksomheter opplever imidlertid dagens finansielle rapporteringsprosess som tidkrevende kompleks og utfordrende. For å oppnå en målsetting om en tidsriktig, effektiv finansiell rapportering trenger man imidlertid å etablere en god og effektiv internkontroll over den finansielle rapporteringen.

Hvorfor interkontroll over finansiell rapportering?

  • Pålitelig finansiell rapportering bidrar til å inngi tillit i markedet.
  • God internkontroll er en forutsetning for en effektiv regnskapsavslutningsprosess
  • Eksterne krav til god internkontroll er betydelig forsterket i senere tid

Vår praksis for rådgivningstjenester for finansiell rapportering hjelper virksomheter med å håndtere dagens utfordringer knyttet til finansiell rapportering.