DrivkraftAktuelt

Forslag til endringer i regnskapsloven

Finansdepartementet ba i desember 2018 Finanstilsynet om å gjennomgå Regnskapslovutvalgets forslag til endringer i regnskapsloven.

Mandatet var begrenset til å vurdere forslagene som vedrører gjennomføringen av EUs oppdaterte regnskapsdirektiv, og Finanstilsynet ble bedt om å komme med konkrete forslag til nødvendige lovendringer. Finanstilsynets anbefalinger ble publisert 1. april 2019. Brevet er i sin helhet tilgjengelig på Revisorforeningens hjemmesider.

Finanstilsynet foreslår enkelte endringer i regnskapsloven, men samlet sett fremstår endringene som små, og det er intet i forslaget som indikerer at dagens regnskapslov må endres vesentlig for å tilfredsstille EUs regnskapsdirektiv.

Foreslåtte endringer
Det er foreslått å ta inn en definisjon av begrepet «vesentlig» i tråd med definisjonen i direktivet. Videre har Finanstilsynet foreslått å tilføye to nye grunnleggende prinsipper i regnskapslovens kapittel 4. Det første er prinsippet om substans foran form, hvor det slås fast at det skal tas
«tilbørlig hensyn til det reelle innholdet i en transaksjon», og dermed ikke bare dens juridiske form. Prinsippet har til nå vært ansett som innforstått i lovgivningen, men altså ikke eksplisitt angitt. Det andre er vesentlighetsprinsippet, som gir foretak adgang til å fravike bestemmelsene i regnskapslovens kapittel 3 til 7 «dersom virkningen av fravikelsen er uvesentlig». De grunnleggende regnskapsprinsippene er for øvrig ikke foreslått endret. Når det gjelder vurderingsreglene i regnskapsloven er det blant annet foreslått en klargjøring av avskrivningsreglene for goodwill og reglene for balanseføring av forsknings- og utviklingsutgifter.

Videre har Finanstilsynet foreslått å endre regnskapsloven § 3-8, slik at konsolidering også kan unnlates i tilfeller hvor det er «særlig vanskelig og uforholdsmessig kostbart å innhente informasjon om datterselskapet» eller «det foreligger alvorlige og langvarige begrensninger som i vesentlig grad er til hinder for mor-foretakets utøvelse av sine rettigheter».

Finanstilsynet har utarbeidet forslag til noen mindre endringer i reglene for regnskapsoppstillingene, blant annet er adgangen til å presentere poster som «ekstraordinære» foreslått fjernet fra loven. Det anbefales også enkelte mindre endringer i regnskapslovens krav
til noteopplysninger. Et av forslagene er at notene skal ha samme rekkefølge som resultat- og balanseoppstillingen. Også reguleringen av innholdet i redegjørelsene for henholdsvis foretaksstyring og samfunnsansvar er foreslått noe endret.