DrivkraftAktuelt

Tips om tipsing

Driks, drikkepenger eller tips er fordeler vunnet ved arbeid for mottakeren av pengene. Dette er en skattepliktig inntekt for mottakeren. Inntil nylig har det vært den ansattes eget ansvar å oppgi tipsinntektene til beskatning.

Av Regine H. Mikkelsen | +47 406 15 789 | EY Trondheim

Fra og med 1. januar 2019 er arbeidsgivers forpliktelser for tips blitt likestilt med deres forpliktelser for lønn. Den klare hensikten bak regelendringen er at tips, som i stor grad ikke har blitt beskattet tidligere på grunn av manglende innrapportering fra arbeidstakere, skal skattlegges. På denne bakgrunn har arbeidsgivere nå blitt ansvarlig for å innberette tips deres ansatte mottar, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for denne. Dette gjelder uavhengig av bransjetype. Plikten omfatter kontante innbetalinger, betaling med kort, vipps-løsninger, så vel som hvilken som helst annen type betalingsform. Arbeidsgiver plikter å holde oversikt over mottatt tips og dokumentere dette gjennom dagsoppgjør e.l.

I kjølvannet av innføringen av disse reglene har det oppstått flere spørsmål enn svar knyttet til konsekvensene av disse reglene, inkludert:

  • Er det rimelig at arbeidsgiver skal være prisgitt gavesum bestemt av tredjepart når beregning av arbeidsgiveravgift skal foretas?
  • Skal arbeidsgiver kunne regulere mottaksformen og kunne forby enkelte typer betalingsformer hva gjelder tips?
  • Kan arbeidsgiver bruke tips til å dekke sine kostnader?
  • Kan arbeidsgiver forby tips i sin helhet til de ansatte?
  • Skal tips også inngå i feriepengegrunnlaget?
  • Inngår tips i arbeidsgivers omsetning? Hvordan behandles i så fall merverdiavgift?

Det kan være utfordrende at det ikke er tatt stilling til om arbeidsgiver skal kunne regulere mottaksformen av tips eller om de skal kunne forby enkelte typer betalingsformer for tips. I utgangspunktet er det naturlig å anta at arbeidsgiver på bakgrunn av styringsretten kan avgjøre hvilke ytelser som aksepteres mottatt i form av tips, så lenge arbeidsavtalen eller andre privatrettslige forhold ikke er til hinder for dette. Dette underbygges også av hensynet til at arbeidsgiver skal kunne beregne arbeidsgiveravgift mv. på tipsinntektene, og dermed er avhengig av å ha en viss kontroll. Styringsretten må imidlertid vurderes i det konkrete tilfelle, og på bakgrunn av dokumenter som regulerer arbeidsforholdet, herunder arbeidskontrakter og lignende.

Etter regelendringene er det heller ikke tatt stilling til om tips kan forbys i sin helhet. Fra tidligere har det vært praksis at arbeidsgiver som utgangspunkt kan regulere adgangen til å ta imot gaver gjennom utøvelse av sin styringsrett. Slike regler har da ofte vært nedfelt i personalhåndbøker slik at man har regler for hva som kan mottas fra tredjeparter. For steder hvor det ikke er etablert en praksis for mottak av tips blant de ansatte, kan et forslag til løsning være å regulere adgangen til opptjening av tips i arbeidskontrakten samt i personalhåndbøker.

Spørsmålet om tips skal inngå i feriepengegrunnlaget er heller ikke endelig avklart. I en lignende sak fra Borgarting lagmannsrett fra 2011 har retten konkludert med at stay-on-bonus som er utbetalt av tredjepersoner ikke inngår i feriepengegrunnlaget. Finansdepartementet synes imidlertid å forutsette at tipspengene skal inngå i feriepengegrunnlaget. 

Når det gjelder spørsmålet om tips inngår i omsetningen og dermed skal belastes med merverdiavgift, er det slik at tips som gis direkte til den ansatte i utgangspunktet ikke er avgiftspliktig omsetning. Det kan likevel være lurt å merke seg at ved tips gitt ved elektronisk betaling, må det fremgå av ev. oppgjør hvilket beløp som knytter seg til omsetningen, og hva som knytter seg til mottatt tips for den ansatte. Dersom dette ikke fremgår, vil hele det mottatte beløpet være mva.-pliktig for arbeidsgiver. 

Vi kan bistå din bedrift med å håndtere disse regelendringene og spørsmålene nevnt ovenfor på best mulig måte. Vi vil da kunne evaluere deres situasjon sett i lys av dagens regelverk, gi forslag til tiltak og bistå med utarbeidelse av dokumentasjon som for eksempel arbeidsavtaler, samt utarbeide regler og rutiner tilknyttet rapporteringen av skattepliktige ytelser. 

Ta derfor gjerne kontakt med oss dersom du skulle lure på noe i denne forbindelse.