DrivkraftAktuelt

Endringer i energiloven – selskapsmessig og funksjonelt skille

Kraftbransjen er utsatt for hyppige endringer i norsk lovgivning. I Granavolden-plattformen ble det nylig besluttet en ytterligere justering i energiloven, der funksjonell adskillelse av nettaktivitet bare vil gjelde for nettselskaper med mer enn 10 000 nettkunder. Selskap som berøres av lovendringene må derfor undersøke hvordan de skal tilpasse seg disse justeringene.

Av Viktoria H. Antonsen | +47 988 66 881 | EY Oslo

Den 17. mars 2016 vedtok den norske regjeringen endringer i energiloven som skal gjelde for alle nettforetak som også driver konkurranseutsatt virksomhet. Loven pålegger vertikale integrerte selskaper å gjennomføre et selskapsmessig og funksjonelt skille mellom kommersiell virksomhet og monopolvirksomhet (nettvirksomhet).

Bakgrunnen for lovendringen, er blant annet å forhindre kryssubsidiering av monopolvirksomhet, og den virksomheten som driver med konkurranseutsatt virksomhet. Virksomheter som driver med nettaktivitet har et naturlig monopol, noe som innebærer at kundene ikke selv kan velge hvilket nettselskap de skal benytte.

Selskapsmessig skille

Det selskapsmessige skillet innebærer at nettaktivitet skal organiseres som en egen juridisk enhet og være avgrenset fra annen virksomhet, som for eksempel produksjon og salg av elektrisitet, og annen kommersiell virksomhet. Selskaper som driver med nettaktivitet, kan heller ikke eie enheter som driver med annen virksomhet. I denne sammenheng vil «annen virksomhet» være all virksomhet som ikke er nettvirksomhet.
I tillegg kan ikke nettselskaper eies av et selskap som driver med produksjon og salg av elektrisitet. Dette innebærer at nettselskapet må være et frittstående selskap, men det kan være en del av et konsern om det eies av et tomt morselskap.

Funksjonelt skille

Den funksjonelle adskillelsen krever at ledelsen av nettvirksomheten ikke kan delta i ledelsen av konsernets kommersielle virksomhet. Dermed fastsettes det ytterligere krav til eierskapsstruktur for vertikale integrerte selskaper som driver nett, produksjon og/eller salg av elektrisitet.
På grunn av en politisk uenighet har rammene for funksjonelt skille vært justert flere ganger det siste året. Den nye fireparti-regjeringen besluttet nylig i Granavolden-plattformen, at kravet om en funksjonell adskillelse kun skal gjelde for vertikale integrerte rutenettingsselskaper med over 10 000 kunder, mot det tidligere politiske kompromisset på 30 000.

Nye forskriftsbestemmelser

Olje- og energidepartementet har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å utforme nye forskriftsbestemmelser som utdyper lovbestemmelsene om selskapsmessig og funksjonelt skille. Forslag til nye forskriftsbestemmelser er ventet sendt ut på høring i løpet av 2019. Den nye forskriften om funksjonelt skille foreslås å finne sted fra 1. januar 2021.

I Norge er det ca. 25 kraftselskaper som har mellom 10 000 og 30 000 nettkunder. Kraftselskapene som blir direkte påvirket av justeringene i energiloven, bør påbegynne prosessen med å se hvilke struktureringstilpasninger de bør gjøre for å tilfredsstille de nye lovkravene i god tid før forskriften trår i kraft.