DrivkraftAktuelt

Fristen for levering av aksjonærregisteroppgaven nærmer seg igjen

Har selskapet gitt utbytte eller lån til aksjonær eller aksjonærs nærstående, foretatt kapitalendringer eller fått nye aksjonærer? Dette er eksempler på hendelser som må rapporteres, og gjelder også dersom selskapet har blitt slettet i løpet av 2018. Har du ikke kontroll på dette, kan konsekvensene bli store både for selskapet og aksjonærene.

Av Kristin Kolstad Hansen | Advokat | Manager |+47 951 88 910,
EY Sarpsborg

Som tidligere risikerer selskapet ileggelse av daglig tvangsmulkt dersom aksjonærregisteroppgaven ikke blir levert eller godkjent. I tillegg vil Skatteetaten mangle grunnlag for å sende ut oppgaven Aksjer og egenkapitalbevis til selskapets aksjonærer. Dette innebærer at skattepliktige beløp ikke blir forhåndsutfylt på personlige aksjonærers skattemeldinger. Slike aksjonærer har ikke leveringsfritak for skattemeldingen, og må i tillegg levere oppgaven Aksjer og fondsandeler (RF-1059). Vi erfarer hvert år at aksjonærer går ut i fra at oppgaven er riktig forhåndsutfylt, og derfor selv ikke endrer skattemeldingen. Dette kan få store, uforutsette konsekvenser for skattyter i form av endring av skattemeldingen og tilleggsskatt.

Har du kontroll på skatteposisjonen skattemessig innbetalt kapital?

Mange selskaper har høy innskutt kapital, og noen aksjonærer sitter kanskje på en liten gullgruve, uten at de selv er klar over det. Skattemessig innbetalt kapital er allerede beskattet og kan derfor deles ut skattefritt. For å unngå eller utsette skatten på utdelinger fra selskapet, vil det ofte være gunstig skattemessig å tilbakebetale den innbetalte kapitalen før man deler ut utbytte. Tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital vil imidlertid redusere aksjenes inngangsverdi, som får betydning for gevinstberegningen når aksjene en gang i fremtiden selges.

Dersom man tar ut skattemessig innbetalt aksjekapital, så må man følge aksjelovens regler knyttet til kapitalnedsettelser. Dette innebærer blant annet en vedtektsendring som må vedtas av selskapets styre og generalforsamling, samt to meldinger til Brønnøysund med en kreditorfrist på 6 uker.  Selv om dette kan virke tidkrevende, så vil det som regel skattebesparelsen være verdt bryet. Dersom man derimot tar ut skattemessig innbetalt overkurs (annen fri egenkapital), kan kapitalen raskere tilbakebetales gjennom en vanlig utbytteutdeling som klassifiseres skattemessig som tilbakebetaling av innbetalt kapital.  

Feil i innbetalt kapital kan for eksempel skyldes at det er foretatt fondsemisjoner som ikke øker den innbetalte kapitalen, at det er gjennomført fisjoner eller fusjoner som har medført en forskyvning av skatteposisjoner mellom aksjene, tidligere utdelinger man har glemt å rapportere om, feil i RISK- reguleringen eller at aksjene er tegnet til forskjellige tidspunkter. Har du en komplisert historikk av kapitalhendelser, er det viktig å være nøye når skatteposisjonene kartlegges. Selskapene har som oftest ikke full oversikt over den enkelte aksjonærs skattemessig innbetalte kapital.

Aksjonærregisteroppgaven spesifiserer ikke innbetalt kapital for hver aksje, men det skal oppgis totalt innbetalt aksjekapital og overkurs for hver aksjeklasse. Det er derfor viktig at den enkelte aksjonær holder oversikt over hva som er innbetalt på de aksjene de selv eier, og hvordan innbetalingene eventuelt er fordelt dersom aksjene er ervervet i flere omganger. Skatteposisjonen innbetalt kapital er knyttet til den enkelte aksje og overtas av ny aksjonær når en aksje skifter eier. Gjennom skatteetatens kontroller avdekkes det hvert år at utdelinger fra aksjeselskaper blir klassifisert feil og at feilen har utspring i at selskapet har klassifisert utbetalingene uriktig ved utfylling av aksjonærregisteroppgaven. Feilene dreier seg sjelden om bevisste forsøk på skatteunndragelse, men skyldes mangelfull kunnskap om regelverket eller manglende oversikt over den innbetalte kapitalen. Konsekvensene for aksjonærer som ikke har utfylt oppgaven riktig er som regel tilleggsskatt.   

Våre rådgivere har god erfaring med levering av aksjonærregisteroppgaver og beregning av skattemessig innbetalt kapital. Ta kontakt med et av våre kontorer for veiledning eller bistand.