DrivkraftAktuelt

Skattemyndighetene ila over en milliard i tvangsmulkt i 2017. Unngå tvangsmulkt – lever skattemeldingen i tide!

I forbindelse med den nye skatteforvaltningsloven ble det åpnet for ileggelse av tvangsmulkt ved manglende levering av pliktige opplysninger til skattemyndighetene eller dersom det er åpenbare feil i opplysningene som gis. Etter loven trådte i kraft i 2017 har skattemyndighetene ilagt over 1 milliard norske kroner i tvangsmulkt.

Av Kristin Kolstad Hansen, advokatfullmektig, mobil  95 18 89 10  | Silja Dagenborg, advokatfullmektig, mobil: 926 67 599 |  EY  Sarpsborg

Dagsmulktene er i hovedsak ilagt for manglende levering av skattemelding, aksjonærregisteroppgave og manglende levering av opplysninger om ansatte gjennom a-meldingen. Alle virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold, kan bli ilagt tvangsmulkt ved manglende levering.

Dette kan utløse tvangsmulkt:

  • Ikke levert skattemelding, selskapsoppgave, MVA-oppgave
  • Ikke levert tredjepartsopplysninger, bl.a. a-melding (herunder a-melding innen fristen, eller ikke rapportert aktive arbeidsforhold, alternativt ugyldige inntektskombinasjoner), aksjonærregisteroppgave, oppgave over utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere, informasjon fra boligsameier, informasjon om pass og stell av barn, data om verdipapirfond og innskudd, utlån og renter
  • Ikke levert opplysninger etterspurt i en kontroll eller ikke retter seg etter pålegg om bokføring

Viktige frister for å unngå tvangsmulkt:

31. januar – Innleveringsfrist aksjonærregisteroppgaven

31. mai* – Innleveringsfrist skattemelding for næringsdrivende og aksjeselskap

31. mai* – Innleveringsfrist selskapsoppgave

Innleveringsfrist MVA-meldingen
Avgiftspliktige med  2- måneders terminer:
1. termin, forfall 10. april
2. termin, forfall 10. juni
3. termin, forfall 31. august
4. termin, forfall 10. oktober
5. termin, forfall 10. desember
6. termin, forfall 10. februar

For avgiftspliktige med årsoppgave (omsetning under 1 MNOK) – levering og betaling 12. mars. Vær oppmerksom på egne frister for virksomheter som faller inn under ordninger for primærnæringer med kalenderåret som oppgavetermin, særavgiftsmelding og særskilt mva-melding.

Den 5. hver måned – Innleveringsfrist A-meldingen

*Utsendelse av kombinert varsel/vedtak vil skje 5 virkedager etter lovens fristdag (31. mai) eller den utsatte fristdagen for et selskap (30. juni). Ny dato for innlevering blir 10 dager etter utsendelsen.

Satser for tvangsmulkt:

Størrelsen på tvangsmulkten følger rettsgebyret, som er 1 130 kroner. Satsene blir fastsatt slik:

  • Manglende skattemelding eller mva-melding – ½ rettsgebyr per dag, maksgrense 50 rettsgebyr (56 500 kroner)
  • Aksjonæroppgaven – ett rettsgebyr per dag, maksgrense 50 rettsgebyr (56 500 kroner)
  • Manglende tredjepartsopplysninger – to rettsgebyr per dag, maksgrense 50 rettsgebyr (56 500 kroner)
  • A-meldingen er satsen 1/10 rettsgebyr per inntektsmottaker, Maksgrensen er 1 000 rettsgebyr per periode. Maksbeløpet er 1 130 000 kroner per periode
  • For bokføringspålegg – normalt ett rettsgebyr per dag, maksgrense 1 000 000 kroner. I særlige tilfeller kan tvangsmulkten settes lavere eller høyere

Varsel/vedtak:

Skatteetaten sender ut varsel og betinget vedtak til de som ikke leverer pliktige opplysninger innen frist. Varsel og betinget vedtak kommer i samme brev. I brevet står det hva som er ny frist for å levere opplysningene for å unngå tvangsmulkt.

All varsling skjer i Altinn. Det er derfor svært viktig at kontaktinformasjonen som ligger i Altinn er oppdatert.

Ved vedtak om tvangsmulkt vil selskapet få brev pr post om at det ligger et vedtak i Altinn. Dette brevet sendes til adressen som er registrert i Enhetsregisteret.

Klageadgang:

Skattekontoret har mottatt over 10 000 klager på ileggelse av tvangsmulkt i 2017. Av disse har om lag 60 % fått medhold.

Frist for å klage på vedtak om tvangsmulkt for a-meldingen er 3 uker, og 6 uker for andre forhold. Klagefristen løper fra det tidspunktet man har mottatt vedtaket.

Våre rådgivere kan bistå med registrering, levering av opplysninger, regelverksforståelse eller bistå med klagebehandling. Ta kontakt med et av våre kontorer for veiledning eller bistand.